performances

Setkáme se v tanci – Bláznivé tance o přestávce | Let’s meet in dance – Crazy Dance Brakes

Taneční komunitní projekt na ZŠ Trávníčkova, Praha 5 a ZŠ Cimburkova Praha 3 | dance community project on two Prague’s basic schools ZŠ Trávníčkova, Praha 5 a ZŠ Cimburkova Praha 3

 V rámci tohoto projektu spolek Ostružina ve spolupráci s Tancem Praha/ divadlem PONEC přináší do škol jednou měčně ukázky tanečních a pohybových představení, které se konají během velké přestávky na chodbě školy. Ve stejný den se pak koná tvořivý ateliér s umělci a jednou ze tříd, která o projekt projeví zájem. Setkáme se v tanci – Bláznivé tance o přestávce navazují a rozvýjí původní projekt Tančit o Žižkov!, který byl ve škol. roce 2016/17 podpořen grantem T – mobile Mluvme spolu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

školní rok 2019 jsme o přestávce uvedli tato představení a k nim následující ateliéry s umělci

Boxinbox 9.10. 2019 ZŠ Trávníčkova, 18.10. 2019 ZŠ Cimburkova v choreografii Bohumíry Eliášové a v interpretaci Jany Novorytové, Michaely Reisové a Lucie Charouzové

                                                                                                                ZŠTrávníčkova: https://www.youtube.com/watch?v=MPu3YoswTyo

ZŠ Cimburkova:  https://www.youtube.com/watch?v=qgrVlzt7mqg

Boxinbox

Jáma Lvová 6.11. 2019 ZŠ Cimburkova, 7.11. 2019 ZŠ Trávníčkova, v choreografii Johany Pockové a Sabiny Bočkové, interpretaci obou autorek a Lukáše Palána v hudební režii

ZŠ Trávníčkova: https://www.youtube.com/watch?v=KVF74ytS0Gk  

ZŠ Cimburkova:   https://www.youtube.com/watch?v=68DSdIr3pr0

Jáma lvová

Legorytmus 18.12.2019 ZŠ Cimburkova, 19.12. 2019 ZŠ Trávníčkova v choreografii Marie Gourdain a tYhle v interpretaci Sabiny Bočkové, Štěpánky Mancové, Lukáše Karáska a Tomáše Janypky 

ZŠ Cimburkova: https://www.youtube.com/watch?v=o48-NnkVT0Y

Legorytmus

Ve školním roce 2020 se od března do června můžete těšit na:

Viktora  Černického a PLI 19.3.Trávníčkova, 20.3. Cimburkova

Cecile Da Costa a Roselyne 14. 4. ZŠ Trávníčkova, 21.4. ZŠ Cimburkova

Markétu Sránskou a LeŤ 21.5.ZŠ Trávníčkova, 22.5.ZŠ Cimburkova 

a překvapení festivalu TANCE PRAHA na závěr školního roku 

 

Kredity | Credits:

Koncept: OSTRUŽINA z.s. – Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková Dramaturgie| Dramaturgy: OSTRUŽINA z.s. – Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, Tanec Praha z.ú. Produkce | Production: OSTRUŽINA z.s. – Lucie Račková, Martina Filinová – Tanec Praha z.ú. Video: Pavel Havrda Fotodokumentace: Lucia Račková, Martina Filinová, Koproducenti: OSTRUŽINA z.s. a Tanec Praha z.ú. Partneři| Partnres: ZŠ Cimburkova, Praha 3, ZŠ Trávníčková, Praha 13 Za finanční podpory| Supported by: Státní fond kultury, MHMP, MŠMT Poděkování| Thanks to: Mgr. Ilona Žd’árská, Mgr. Zuzana Felixová 


 Tanec a fyzika | Dance and Physics

taneční představení |dance performance

obnovená premiéra 24.01. 2020  PONEC  | Prague, CZ

Fg = G [(m1m2)/r2]
“lze tanec definovat jako jednoduchý pohyb tam a zpět v gravitačním poli?”  Obnovená premiéra inscenace tvůrčího dua Barbory Látalové a Zdenky Brungot Svítekové.

„Gravitace je jedna ze základních sil v přírodě, jejíž síla nás přitahuje. Tvaruje vesmír, deformuje čas a prostor. Díky ní můžeme žít na Zemi a také objevovat vesmír. A dokonce i měnit pohled na Svět,”  říkají autorky představení.

Představení si pohrává s principy fyziky, a tak předkládá její zákony jako reálný, fyzický prožitek.

pro děti od 6 let

———————————————–

Fg = G [(m1m2)/r2]

“can dance be defined as a simple back and forth movement in the gravitational field?”

A revised premiere by the creative duo Barbora Látalová and Zdenka Brungot Svíteková.

for children 6+

Gravity is a fundamental force of nature, a very attractive one. It sculpts the Universe, it warps the space and time. It is thanks to the powers of gravity we are able to live on the planet Earth as well as to discover the outer space. And because of the gravity, we can even change our understanding of the Universe.” say the authors of the performance.

GENERATOR: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková || VÝKON A PŘÍKON |  OUTPUT AND INPUT: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková || SVĚTELNÉ PAPRSKY | LIGHT RAYS: Štěpán Hejzlar || ZVUKOVÉ VLNY | VIBRANT CHORDS: Adam Novotný, David Hlaváč || KATALYZÁTOR | CATALYST: Lukáš Karásek || TELEPORTACE, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE | TELEPORTATION, DESCRIPTIVE GEOMETRY: Lucia Račková 

HLAVNÍ MOTOR | MAIN ENGINE: Ostružina z.s. 

PŘÍDAVNÝ MOTOR |  ADDITIONAL  ENGINE: Tanec Praha z.ú./ PONEC – divadlo pro tanec PALIVO | FUEL: MHMP 

POMOCNÉ SÍLY | ADDITIONAL FORCES: ZŠ Cimburkova, Miloš Milner, Youtube, NASA, Wikipedia, Brian Greene, Max Tegmark, Isaac Newton, Albert Einstein, Big Bang, Černá díra/Black hole, Stephan Martin

SCHEDULEd performances:

17. 05. 2020 at 5PM Venue: PONEC – venue for dance  | Prague, CZ

18.05. 2020 at 10 AM Venue: PONEC – venue for dance | Prague, CZ

photos by Vojtěch Brtnický

 


Kozí Kraviny | Goats Horsing Around

taneční představení |dance performance

Premiere 3.11. 2019, Venue: PONEC  | Prague, CZ

Jak tančí kráva? Inspirací inscenace je Terezina skutečná kráva Malina a touha Báry ocitnout se v jedné z Tereziných knížek. Kráva je obrovské zvíře, funící teplé tělo, kamarádka. Každodenní život s krávou se stal pro Terezu natolik silným zážitkem, že jí už přestal štěteček a papír stačit a postupně začaly s Bárou tančit divadlo o krávě a pro krávu. Vznikl tak duet autorek, dialog mezi krávou a člověkem, performerkami a publikem, výtvarnicí a tanečnicí.Pro děti od 5 let

___________________________________

How does a cow dance?

The production was inspired by Tereza’s actual cow Malina and Bára’s desire to be in one of Tereza’s books.

A cow is a huge animal, a warm panting body, a friend. Everyday life with a cow was such a strong experience for Tereza that the brush and paper ceased to be enough and she and Bára gradually began to dance a theatre show about and for the cow. Thus a duo of authors was formed, a dialogue between cow and person, performers and audience, artist and dancer.

For children ages 5 +

Credits:
tvorba a interpretace | Created and Performed by: Tereza Říčanová, Barbora Látalová
vizuální koncept | Visual Concept: Tereza Říčanová
Light Design: Pavel Havrda
zvuková režie | Sound Direction: Tomáš Vtípil
zvuková technika |Sound technician: Petr Zábrodský
dramaturgie | Dramaturgy: Eva Rosemarijn
konzultace a vedení zkoušek | Consultations and rehearsal direction: Zdenka Brungot Svíteková
produkce | Production: Lucia Račková
Producent | Producer: OSTRUŽINA z.s.
Koproducent | Co – Producer: Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec
Za podpory | Supported by : MKČR, MHMP
Poděkování | Special Thanks: Malina, Jakoubek, Hana Vondrů, Catarina Noronha, Kati Linek, Anežka Konečná, Dalton Stansbury & Tony Rose & Lazy Pigs, Adam Jerman

 

SCHEDULES:

15.03. 2020  at 4 PM and 16. 03. 2020  at 9 and 11 AM  Venue: PONEC  | Prague, CZ

photos by Vojtěch Brtnický

 

photo by Ivan Látal

 

Trailer https://divadloponec.cz/en/goats-horsing-around

 

Ateliér Jak se dělají Kozí kraviny |Open Atelier Goats Horsing Around 

– v rámci festivalu TANEC PRAHA 2019 | as a part of TANEC PRAHA 2019

Tereza Říčanová
Tereza Říčanová
Tereza Říčanová
Tereza Říčanová

Jedinečná příležitost nahlédnout do tvůrčí dílny tanečnice Barbory Látalové, autorky oblíbené dětské inscenace Karneval zvířat, ve spolupráci s ilustrátorkou a performerkou Terezou Říčanovou, která má krávu Málinu. Jak tančit krávu? Jak vypadá kráva? Co se už nedá nakreslit, ale dá se zatančit? Jak se kydá hnůj a shazuje seno? Výsledkem spolupráce Barbory Látalové s Terezou Říčanovou je zpracování nového autorského představení pro děti. Otevřený ateliér nechává děti ovlivnit proces tvorby.

_______________________________

A unique opportunity to take a look into the creative workshop of dancer, Barbora Látalová, the author of the popular children’s performance, Animal Carnival, in cooperation with illustrator and performer, Tereza Říčanová, who has a cow, named Málina. How do you dance like a cow? What does a cow look like? What can no longer be drawn but can be expressed through dance? How do you muck out manure and throw hay? The result of the cooperation between Barbora Látalová and Tereza Říčanová is the creation of a new children’s show. The open studio lets children influence the creation process.

Credits:

Barbora Látalová & Tereza Říčanová

Za podpory | Supported by: Magistrát Hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec

 


Karneval zvířat | Animal Carnival 

taneční představení | dance performance

premiere PONEC – divadlo pro tanec 2013

Interaktivní taneční představení pro děti a mládež, které vzniklo na motivy stejnojmenné hudební suity francouzského skladatele Camille Saint-Saënse. Inscenace propojuje pohyb a tanec s videoprojekcemi, originální hudbou, zvuky a v neposlední řadě akcentuje i hru světla a stínu, ticha a nehybnosti. Tvůrci se nechali inspirovat rozmanitým světem živočišné říše, vydali se pod zem, vzlétli na nebe, potopili se do hlubin i ztratili v trávě, a zároveň vytvořili mnohá nová, roztodivná stvoření. A díky dětským divákům, kteří jsou přítomni na jevišti od počátku do konce, vznikají pokaždé další nové bytosti. Přijďte se s námi ponořit do světa velké zvířecí fantazie!

Karneval zvířat získal Cenu diváků a Cenu za světelný designu, Česká taneční platforma 2014

pro děti od 5 let

—————————————————————–

An interactive dance performance for children and young people based on the musical play of the same name by French composer Camille Saint-Saëns.

The production combines movement and dance with video projections, original music and sound, while also experimenting with light and shade, silence and stillness. The artists are inspired in the animal kingdom and it’s diversity.

ANIMAL CARNIVAL is awarded by Audience Award and Light Design Award of the Czech Dance Platform 2014.

Come with us to an underground journey, into the clouds, underwater or through tall grass, where we will have encounters with nature and amazing creatures as the interactive performance is packed with movement, music and visual arts workshops to engage the children with their inner artistic nature.

The Ostružina team along with the children are in charge of an unprecedented event where we create new creatures every minute.

Plunge with us into the world of animal imagination!

Credits:

koncept | concept: Barbora Látalová | dramaturgie| dramaturgy: Hana Strejčková | hudební režie | musical direction: Pavol Rinowski | tvorba a interpretace | created and performed by: Barbora Látalová , Zdenka Brungot Svíteková, Michaela Suša, Jana Látalová, Jana Novorytová, Inga Mikshina | produkce | production: Lucia Račková , Barbora Látalová | vizuální koncept | visual concept: Marianna Stránská | videoart: Petr Krušelnický, Jaroslav Hrdlička, Vojtěch Vaněk | světelný design | light design: Robert Štěpánek | zvuková režie | sound direction: Petr Krušelnický | technická režie | technical direction: Robert Štěpánek, Petr Krušelnický , Pavel Havrda |

poděkování |thanks to: Tomeo Vergès, Dana Nekardová, technicians of Ponec theatre, Kateřina Markovičová, Marie Pešková

producent | Producer: OSTRUŽINA z.s.

koprodukce | Coproducer: Tanec Praha  z.ú., PONEC – divadlo pro tanec

za podpory | Supported by: City of Prague, MČ Praha 3 / Prague 3 district, Ministry of Culture of the Czech Republic, Život umělce Foundation

partneři | Partners: French Institute in Prague, Czech Centres, Studio Truhlárna, Lunchmeat, VOSTO5, Strašnické divadlo

Animal carnival is an exemplary children performance in every aspect: visually complex, musically ambitious, directed in a children-friendly way. I consider this performance as an outstanding example of theatre education which dares to rely on the imagination and creativity of the youngest generation. I’m convinced that we have to start educating children to receive, understand and like contemporary art from a very early age. Even if we do it in a playful way, we take a great responsibility when we start teaching movement systems and group creativity to young children. All who undertakes this task are not only brave, but creators with long-term visions.”

Kozma Attila, Horizont International Contemporary Dance Festival, Hungary 2019

International touring since 2014:

Germany, Poland, Slovakia, Israel, Bulgaria, Turkey, UK, Italy, Faroe Islands, Mexico, Hungary, Lithuania, Armenia

SCHEDULES:

23.05. 2020 at  11 AM and 3 PM |  Divadelní svět Brno|Theatre World Brno, Brno, CZ 

https://www.facebook.com/divadelnisvet/

19.04. 2020 at 4 PM and 20. 04. 2020  at 9 and 11 AM  Venue: PONEC  | Prague, CZ

24., 25. 11.  2019  Sundukyan State Academic Theatre, Yerevan, Armenia

 


souHra | interPlay 

rodinná kreativní laboratoř | familly creative laboratory

PREMIERE 24.11. 2018  Dům dětí a mládeže, Slezská, Praha2

souHra  je společné setkání se záměrem najít souhru

od 5 do 120 let

Zveme vás do hry o tom co je i není vidět.

Vemte děti, rodiče, rodinné příslušníky a jejich příbuzné.

Vašimi spoluhráči budou: vaše fantazie, představivost, pohodlné oblečení na pohyb, Bára, Zdenka, Jan a Václav

Každý účastník se stáva svědkem důsledků vlastních rozhodnutí. Je to důležitý moment – právě diváci spolu s tvůrci vytváří společný zážitek. SouHra zkoumá komunikaci a spolupráci ve sdíleném prostoru.

Zajímá vás více? Poslechnětei si co říkají tvůrci v rozhovoru z radia: zde

Počet účastníků je omezený, zájemci přihlašte se prosím  na email: ostruzina.spol@gmail.com

Délka: 60min

_____________________________________

interPlay is an interactive game for kids and adults

from 6 to 120 years

Children, parents, family members, friends, acquaintances, and everyone else are invited to play what is and is not visible.

Your teammates will be your fantasy, imagination, comfortable outfit, Bára, Zdenka, Jan and Václav.

Each participant witnesses the consequences of his or her own decisions.It’s an important moment – the audience together with the creators create a common experience. SouHra examines communication and collaboration in shared space.

The number of participants is limited, please sign up by email: ostruzina.spol@gmail.com

More about in  broadcast with artists here: zde

Duration: 60min

Credits:

koncept, tvorba, interpretace | Concept, Creation, Interpretation: Barbora Látalová, Zdenka Brungot Svíteková, Jan Bárta

hudební spolupráce, tvorba, interpretace | Music, Creation, Interpretation: Václav Kalivoda

dramaturgická spolupráce | Dramaturgy consultation: Eva Rosemarijn

produkce | Production: Ostružina z.s.

grafický design propagačních materiálů | Graphic design: Nicky Shushulov

foto | Photo: Vojta Brtnický

poděkování |Thanks to:  Uta Gildhuis, David Hlaváč a Sodja Lotker, Toni Laznik, divadlo Alta

producent | Producer:  Ostružina z.s.

za podpory / With the support of:  Hlavní město Praha, Tanec Praha, Nu Dance Fest, KC Modra

photos by Vojtěch Brtnický
SCHEDULES:

March 2019

9th and 10th

Studio Alta  http://Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha 7

February 2019

9th and 10th

Studio Alta, http://Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha 7

 


DIFFERENT?  

participativní taneční | událost participatory dance event
photo by Vojta Brtnický

Building on the principles of mimicry, emotional and cognitive empathy, embodiment and sharing of mind the piece investigates the question of participation, plurality of opinions, perspective taking, decision making and flexibility of personal boundaries.

The work considers the potential to inhabit various sites. It was created in 2016 and has been performed in theatres as well as in urban spaces always taking into account the specificity of the site itself.

DIFFERENT? is a choreographic proposal for 6 performers and the audience.

DIFFERENT? is not a duality, neither separation or delimitation. DIFFERENT? is about plurality of opinions. It’s about sharing a space. It’s about listening, decisions and taking actions that together create one whole. DIFFERENT? is a shared space where the boundaries are permeable and flexible. They depend only on how and where each one of us sets them.

DIFFERENT? is a piece that also the audience can dance.

It is possible to perform it out door or in non theatrical space.

with whom?

Each place this work travels, the creators engage with a group of local volunteers and include them in the piece. The company is giving one day workshop plus the general rehearsal with these volunteers.

who has made all this possible?

The project DIFFERENT? has been selected and realised in frame of Be SpectACTive! network and co- funded by the Creative Europe Programme of the European Union. It has been developed during residencies at PONEC – venue for dance, Bakelit Multi Art Center Budapest and Kulturno Družstvo B-51 | Plesni teatr Ljubljana together with more then 30 volunteers from various cultures, backgrounds and of various ages. The project development included an individual meeting with each participant and then a group work questioning the notions and the skills of active listening, empathy and curiosity.

Premiered April 19, 2016 | PONEC – venue for dance Prague

 Délka | Duration: 60min

Credits: concept | choreography: Barbora Látalová (Cz), Zdenka Brungot Svíteková (Sk, N, Cz)
created by: Klára Alexová (CZ/NL), Zdenka Brungot Svíteková, Kateřina Dietzová (CZ/Nl), Eva Hromnik (SK/CZ), Barbora Látalová, Inga Mikshina (RU/CZ), Kim Jun Wan (KOR/CZ), Daniel Raček (SK) sound design: Jelte Van Andel (Nl)
light design: Robert Štěpánek (Cz)
scenography | costumes: Marie Gourdain (Fr/Cz)
coaching: Bush Hartshorn (UK)
producer and production: OSTRUŽINA z.s.

creation produced by: Tanec Praha, z.ú., Eva Hromník
photography: Vojtěch Brtnický, Kovágö Nagy Imre

guest performers for creation: Donatella Dorti, Jan Dužda, Laura Kouřil, Petr Kavúr, Svatopluk Ždímal, Jan Kašpar, Heather McGadie, Eliška Soukupová, Daniela Hazuková from Prague | Darinka Pilári, Gergely Almási, Dori Albert, Jana Golub, Kinga Szemessy, Xénia Baricz, Isytvan Micsinai, László Horváth from Budapest | Silva Baković, Tom Veber, Ann-Sofie Öman, Lane Stranić, Karolina Gaja Rupnik Caruso, Gabriela Dragić, Lara Jerković and Metka Bahlen from Ljubljana

also with gratitude to: Grant Douglas for the quote; 몸춤, AIAE , Luca Kövécs and Katja Somrak for the support; Béatrice Massin and Lenka Flory for the outside eye; Daniel Raček for the warm-ups; Lukáš Jirička, Jaroslava Tomanová, Daniela Řeháková, Pavel Kotlík, Ben Tuček, Ladislav Železný, Fabrice Martin, Viktor Ekrt and Stanislav Abrahám for the interviews; Nikita Měcháček for the financial consulting; Marcela Látalová for all the likes on fcb and a special mention for the staff of Tanec Praha for providing us with the professional conditions.

The performance was created within the project Be SpectACTive!, supported by program Creative Europe, it was developed during three residences in PONEC – venue for dance, Prague, Bakelit Multi Art Centre in Budapest and  Plesni Teatr in Lublanja. 

 


Projekty, kterých jsou naši členové součástí | The projects our members are part of:

Dětské studio divadla Ponec | Children Studio of PONEC – the dance venue, Prague, https://divadloponec.cz/cs/detske-studio


Tanec školám | Dance in schools | Tanec školám, PONEC – the dance venue, Prague, CZ
 

Škola tančí | The School Is dancing                                                                            Centrum Choreografického rozvoje SE.S.TA | Center For Choreographic Development SE.S.TA | SE.S.TA pro děti

Zima, mráz a oheň v nás | Winter, Frost and Fire within Us
directed by Apolena Novotná
PONEC – the dance venue, Prague, CZ

About Us

OSTRUŽINA a civic organization made from group of artists from field of dance, physical theatre, music and visual art. The organization  focusing on the realization of artistic projects and creative workshops for local and international audiences as well as on educational programs.

The work of the authors of OSTRUŽINA develops new possibilities of choreographic work in the field of closed and open scores, researches the  possibilities of active audience involvement / participation in the performance, as well as the way how to process these impulses.

OSTRUŽINA was founded by dancer and choreographer Barbora Látalová in 2016 with the goal of long-term  activities in the field of dance and theatre with a specialization on children and young audiences.

The group work also on innovative  inter-generational and community projects, which encourage creativity and activity not only Czech audiences.

 

The dance organizations and theaters which support our work and development mostly  and we like to thank them for their constant supports:

TANEC PRAHA
PONEC – the venue for dance

http://www.divadloponec.cz

SE.S.T.A

http://www.se-s-ta.cz

theatre Alfred ve dvoře

http://www.alfredvedvore.cz

Alta

https://www.altart.cz

STUDIO Truhlárna

https://cs-cz.facebook.com/truhlarnastudio

 

OSTRUŽINA z.s. got a year financial support from  Ministry of Culture Czech Republic  for2020, 2019

 

financial support from City of Prague for 2020, 2019, 2018 

                

and the financial support from Prague 1 for 2018

Our core group:

Barbora Látalová  – choreographer, dancer, dance teacher, organiser

Zdenka Brungot Svíteková – dance & movement artist, performer, collaborative artist, researcher

Lucia Račková – producer, visual artist and teacher, cook  and baker

Michaela Suša – dancer, dance teacher

Robert Štěpánek – light desiner, technical director

 

CV

Barbora Látalová  (CZ)

free-lance artist, choreographer, dancer, dance teacher, organiser

Barbora is a graduate of the dance conservatory Duncan Centre in Prague, where she taught children during her studies dance education.

She completed a scholarship at the Hunter College, one of the constituent colleges of the City University of New York. She studied modern dance and dance therapy at the NYU with Miriam Roskin Berger,  taught dance at the French lyceum in Prague and movement at the acting faculty of the HINT University in Norway.

As a dancer and performer she is involved in projects in the Czech Republic and abroad.

She creates her own projects in cooperation with various artists and coaches (D. Boivin, B,Massin, G. Witmann, T. Verges).  Since 2012 she has been working as the artistic advisor of Dance for children as part of the dramaturgy for the festival Tanec Praha.

She is the co-author of the dance performance Fg = G [(m₁m₂)/r²] / Dance and Physics, a project that includes interactive workshops for children in schools, as well as the awarded project Animal Carnival, an interactive dance performance for children (5–12 years) based on the musical motif of the same name by French composer Camille Saint-Saëns. Her last international project DIFFERENT? was supported by the EU fund Creative Europe.

Barbora is the leader of the children’s program at Prague’s dance theatre Ponec and is the main founder of the artistic group OSTRUŽINA z.s.

She is the initiator of the project Tančit o Žižkov (Dance for Zizkov), which was selected as a social project for support by T-mobile in the school year 2016/17.

Since 2002 Barbora is a member of the international theatercompany NIE (NO/UK).  She is also a member of the board of ASSITEJ Czech Republic.

Zdenka Brungot Svíteková (SK/N/CZ)

is a dancer, performer, dance maker and facilitator.                                            She graduated with a Master degree in dance from the Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava, Slovakia.
Her artistic work
 is anchored in movement research fuelled by a deep interest in the body. She sees the body as a field of enquiry, knowledge, and memory; as a teacher, mediator, and information conveyor. Zdenka’s choreographic work takes the form of performances set in and for various spaces such as theatres, galleries or public spaces. It is bound together by long term interests including touch, memory, relation to the force of gravity, process and the nature of collaboration.

One of the leading interests in her artistic approach is to create and to cultivate a space for personal, embodied expression of each individual.

Since 2010 Zdenka has been in a close artistic dialogue with Barbora Látalová.

Zdenka also collaborates on projects in frame of young audiences, community art and mediation/transmission oriented activities in form of performances, creative projects in schools, participatory events or workshops.

In 2017/2018 she has been laureate of French Institute program for residencies and was an AIR at the Cité Internationale des Arts (FR).  In 2019 she was AIR at Skaftfell Art center (IS), and for 2020 she has been awarded a residency at Saari | Kone foundation (FI).

.

Lucia Račková  ( SK ) – produkční a organizátorka dětských aktivit. Produkční interaktivní taneční inscenace Karneval zvířat, dětské programové linie divadla PONEC: Tanec dětem, a festivalu festivalu TANEC PRAHA DĚTEM 2014-2017.  Produkčně zajišťuje a organizuje představení pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, romských skupin dětí a dětí z FOD Klokánek. V poslední době se také věnuje cateringu.

Michaela Suša ( CZ ) – tanečnice, lektorka. Absolventka konzervatoře Duncan Centre, kde vyučovala děti a dospělé ve Studiu taneční výchovy. Od roku 2002 vyučuje tanec na ZUŠ Lounských na Praze 4. Na české taneční scéně se setkávala jako interpretka s choreografy: Ondřej Lipovský (CZ), Pierre Nadaud (FR), Barbora Látalová (CZ), Kristýna Celbová (CZ). Je jednou z lektorek Dětského studio divadla Ponec a lektorkou projektu Tanec do škol.

Robert Štěpánek ( CZ ) –  držitel Ceny za světelný design ČTP 2014. Absolvent Duncan Centre konzervatoře, světelný designer, zvukový a jevištní technik, své zkušenosti sbíral např. při spolupráci s mezinárodní taneční skupinou Déjà Donné, kde technicky a zvukově zajištoval projekty a představení Aria Spinta, In Bella Copia. Jako technik obohatil své dovednosti také z divadla Alfréd ve Dvoře. Po celou dobu svého působení v technickém zázemí velmi často spolupracuje se světelným designérem, zakladatelem a garantem institutu světelného designu v Praze, Janem Benešem. V současnosti zajišťuje světelný design, divadelní svícení, zvukovou a projekční techniku pro Black light theatre – Image a také pro divadelní společnost Josefa Dvořáka a združení Pulsar.

 

 

 

 

News

18. – 22.11. 2019 workshop with Martha Moore, Prague

Narrative Assemblage: tuning a personal sense of performance 5 days workshop led by amazing and inspiring Martha Moore (USA/FR) for dancers, performers, choreographers and performance makers. The workshop is organised in two parts: * physical awareness – focusing on preparing the body for movement and creation (90 min) * workshop – focused on performance skills …