Curious Shift 

 moje – tvoje – naše
k o m u n i k a c e

Třídenní workshop zážitkového, praktického učení s Rivcou Rubin a Charlesem Lauderem zaměřen na teorii, praxi a hlavně kvalitu komunikace. S důsledností i s humorem.
Cílem workshopu je vybavit vás pro různé, i složité, situace a komunikaci se sebou a s lidmi v profesním i osobním životě.

Pro všechny, kteří pracují s lidmi.

Se zvláštním zaměřením na profesionály z oblasti kultury a vzdělávání: umělce, tvůrce, lektory, učitele, manažery, produkční, kritiky, studenty, administrativní pracovníky a pracovníky v oblasti PR…

V profesním i osobním životě se setkáváme s různými situacemi. Komunikujeme se sebou, s okolím – kolegy, spolutvůrci, účinkujícími, participanty, promotéry, kritiky, diváky, širokou veřejností, studenty či žáky, s financujícími subjekty… Komunikujeme v kontextech proměnlivých rolí a pozic, ve kterých se ocitáme jak v rámci samotných organizací, ve kterých působíme, tak směrem k veřejnosti.

Co kdybychom přestali mluvit o komunikaci jako o dovednosti? Komunikujeme neustále. Právě kvalita naší komunikace, ve všech souvislostech, stojí za schopností nalézat vzájemně přijatelné přístupy, způsoby rozhodování a řešení situací.

Můžeme si vytvořit zásobárnu zdrojů, obohatit svoje možnosti a rozšíří způsoby jak žít sami se sebou, mezi sebou navzájem a také s okolím. Cvičit se ve všestrannosti jak reagovat na změny ve světě a stát se součástí jeho přetváření, individuálně i společně.

Tyto tři dny budou objevné, příjemné a někdy i náročné.

Zaměření workshopu:

Vytváření prostředí pro práci, učení, život
Jak společně vytvářet a udržovat kreativní a zdravé klima v práci, životě, ve vzdělávání.
Vytvářet jasné dohody bez stresu, tyranie nátlaku, nevyřčených předpokladů a nesplněných očekávání.

Kvalita komunikace v tvůrčích procesech
Vytváření podmínek pro motivující a uspokojující zapojení všech zúčastněných. Aktivní rozvíjení respektu, budování důvěry a sdílení odpovědnosti. Komunikovat bez hierarchie a nadřazenosti, vyhnout se tomu, abyste sklouzávali do role zachránce, poskytovatele rad, kazatele, či spasitele. Jak komunikovat kritiku bez kritizování.

Upwording*
Způsob našeho myšlení nebo chování se odráží v jazyce, který volíme, a naopak. Volba jazyka ovlivňuje to, jak myslíme a jak se chováme. Ze slov vznikají světy a slova mohou světy měnit.
Od překážející, škodlivé a demotivující komunikace ke komunikaci osvobozující, asistující a motivující. Při přemýšlení a komunikaci se sebou i při komunikaci s okolím.

Zásadní kritické rozhovory
Tváří v tvář odlišným, dokonce protichůdným názorům, přesvědčením, preferencím, požadavkům, či potřebám. Připravit se na náročná témata, na rozhovory s kolegy, studenty, vrstevníky, partnery, dětmi… Způsoby jak naslouchat, které tyto situace vyžadují. Konsenzus místo kompromisů.

Generování nápadů a hledání řešení
Facilitace procesů pro jednotlivce nebo skupiny. Podpořit důsledné, divergentní přemýšlení, vznik nápadů, možností a řešení.

Jak společně vytvářet změny v systému řízení v organizační, profesní, rodinné a společenské sféře

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie skrze program Národní plán obnovy.

Cena workshopu (3 celé dny): 2500,- Kč; student, senior 1.800,- Kč
Místo konání: Prostor 39, Řehořova 39, Praha 3
Kapacita účastníků je omezena!
Přihlašování
Otázky: romana.p@ostruzina.eu

Workshop bude veden v angličtině s tlumočením do češtiny / slovenštiny.

Zrušení účasti na workshopu:
– do 3 týdnů před konáním akce (do 27.4.): bude Vám vrácena polovina účastnického poplatku
– méně než 3 týdny před konáním akce (od 28.4.): účastnický poplatek se nevrací; v případě, že se nemůžete sami zúčastnit, najděte za sebe náhradníka.

Rivca Rubin je behaviorální vědkyně specializující se na psychologii a sociologii lingvistiky. Spolupracuje s umělci a organizacemi, kterým poskytuje individuální, týmový a organizační rozvoj. Hlavní zásadou její práce je zvyšovat péči o sebe navzájem i o sebe sama.
Rivca spolupracuje s organizacemi při definování vize a jejího požadovaného dopadu a při spoluvytváření pracovního klimatu založeném na sdílených hodnotách. Pomáhá umělcům při zkoumání jejich cílů, hledání podstaty, vlivu jejich práce a zdokonalování praxe. Vede kurzy, moderuje workshopy a diskuse, pracuje jako mediátorka konfliktů, koučuje a mentoruje vedoucí pracovníky a umělce. Spolupracuje s nevládními organizacemi a aktivisty po celém světě.
Je iniciátorka *Upwording-u, praxe zaměřené na to, jak můžeme prostřednictvím každodenního používání jazyka rozvíjet myšlení. Upwording prezentuje na mezinárodních konferencích, kongresech, festivalech a v sítích. Tato praxe je založena na aktivní, záměrné a vědomé volbě slov a jazyka,  která může rychle pozvednout naše myšlení a podpořit kolektivní přehodnocení toho, jak tvořit spokojenější a živější interakce, udržitelnější vztahy v rodinném životě, na pracovišti, ve společnosti, nebo v kultuře. Cílem je vytvářet společnost založenou na „moci s(polu)“, nikoliv na „moci nad (někým/něčím)“.

Charles Lauder je zkušený konzultant v oblasti rozvoje organizací, kouč a facilitátor s jedinečnou kombinací dovedností a odborných znalostí v oblasti rozmanitosti a inkluze, organizačních změn a komunikačních dovedností.
V minulosti byl spoluředitelem vlastní společnosti Talawa Consulting a intenzivně spolupracoval s NHS Trusts, místními úřady a organizacemi v uměleckém sektoru ve Velké Británii a Evropě.
V kombinaci skupinové a individuální práce (včetně koučování) spolupracoval s týmy vrcholového managementu jak přemýšlet jinak, vést a řídit změny, často v náročných podmínkách – např. v důsledku omezených finančních prostředků nebo fúzí organizací a restrukturalizací.

Charles je také filmový, televizní a divadelní režisér.